Semalt güýçli web maglumatlary çykarmak platformasyny teklip edýär

Web gözlemek, köp sagat sarp etmezden, internetden maglumat ýygnamak isleýän web gözlegçiler üçin täsirli çykaryjy guraldyr. Ajaýyp wariant, “New Prosoft Web Content Extractor” ýaly güýçli döwmek programma üpjünçiligini ulanmak. Ulanyjylaryna aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýän, ulanmak aňsat platforma.

Webden mazmuny awtomatiki ýygnaň

Bu programma üpjünçiligi programmasy web gözlegçilerine internetdäki dürli web sahypalaryndan tekstleri we suratlary awtomatiki almaga mümkinçilik berýär. Isleýän ähli degişli maglumatlaryna eýe bolmak üçin diňe bir düwmä basmaly bolýarlar. “New Prosoft” ýönekeý interfeýs ulanýar, bu ýerde ulanyjylar haýsydyr bir kod ulanmazdan isleýän netijelerini alyp bilerler.

Çalt we üstünlikli netijelere eýe boluň

Ulanyjylaryna ýokary takyklyk we netijelilik bilen çalt netijeleri berýän ajaýyp hünär platformasy. Ulanyjylar bu güýçli çykarmak guralyny ulananda zerur maglumatlary alyp bilerler. Mysal üçin, mazmuny, suratlary, bahalaryň we önümleriň sanawyny çykaryp bilerler we Forex-iň beýleki bir stocka sanlary ýaly Forex-i seljermek mümkinçiligine eýe bolup bilerler. Bular web skraperleriniň tapyp biljek käbir programmalary. Aslynda bu çykarmak guraly dürli mazmun we şekiller bilen iş salyşyp biler.

Çeýe opsiýalar bilen maglumat ýygnaň

Web Content Extractor, parol bilen goralýan web sahypalaryny goldaýan we birnäçe proksi serwer arkaly internete girip bilýän güýçli hereketlendirijini ulanýar. Mysal üçin, gözleg goldawy bir wagtda 20-e çenli sapak göçürip alyp biler we gaty çeýe. Mysal üçin, ulanyjylar isleglerine görä käbir URL-leri äsgermezlik edip bilerler. Netijede, takyk netijäni gaty çalt alyp bilerler. Soň bolsa, maglumatlary tekst faýly ýa-da CSV ýaly belli bir formatda saklap, HTML ýa-da XML-e eksport edip bilerler ýa-da maglumatlaryny belli bir faýlda saklap bilerler.

Mine e-poçta salgylary internetden awtomatiki usulda

Kompaniýalarynyň we hyzmatlarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usullaryny gözleýän ýolbaşçylar elmydama “New Prosoft” -yň e-poçta çykarmak programma üpjünçiligini ulanyp bilerler. Peýdaly aýratynlyklar bilen gelýän ajaýyp wariant. Has takygy, web gözlegçilerine dürli onlaýn sahypalardan e-poçta salgylaryny awtomatiki ýygnamaga mümkinçilik berýär. Simpleönekeý we çalt e-poçta gyryjy gural, hiç wagt maksatly e-poçta göçürmelerini işledýär. Millionlarça marketologlara önümlerini we hyzmatlaryny gowulandyrmak üçin peýdaly maglumatlary tapmaga kömek edýän gaty peýdaly gözleg. Aslynda bu programma üpjünçiligi gözleg web sahypalaryndan ýa-da gözleg kriteriýalaryna laýyk gelýän başga sahypalardan belli bir e-poçta salgylaryny alyp biler. Ulanyjylar öz parametrlerini düzüp bilerler we çykyş faýllarynda URL-leri we e-poçtalary saklap bilerler.

Visual Web Spider, köp sapakly web gözleýjisi

Ulanyjylaryna internetdäki dürli web sahypalaryny ýygnamaga we indekslemäge kömek edýär we suratlary we beýleki mazmuny awtomatiki usulda gaty diskine ýazdyrýar. Ulanylanda, ulanyjylar belli bir sözlemler ýa-da açar sözler bilen indeks sahypalaryna girip bilerler ýa-da bozulan baglanyşyklary tapmaga kömek edip bilerler. Web gözlegçiler bu möýi ulanyp, sahypa atlaryny, sahypa tekstlerini, beýany, açar sözleri we başgalary hem ýygnap bilerler. Soň bolsa, ulanyjylar ýygnan maglumatlaryny kompýuterlerinde belli bir formatda alyp bilerler.

mass gmail